Regulamin usługi Licencja


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (DALEJ „REGULAMIN”)


§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonania i świadczenia przez Usługodawcę Usługi w modelu Licencja ("Usługa Licencja"), umożliwiającej dostęp do funkcjonalności Oprogramowania za pośrednictwem internetu.
2 Usługa świadczona jest przez GRAFF Krzysztof Niekrasz, z siedzibą przy ul. Akacjowej 8, 58-100 Świdnica, NIP: 8841143564, REGON: 890434775.
3 GRAFF Krzysztof Niekrasz oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
4 Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usługi Licencja.

§2 DEFINICJE
1 Usługodawca - GRAFF Krzysztof Niekrasz, z siedzibą przy ul. Akacjowej 8, 58-100 Świdnica, NIP: 8841143564, REGON: 8904347752.
2 Usługobiorca - podmiot korzystający z Usługi Usługodawcy. Usługobiorcą może być tylko przedsiębiorca wedle właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3 Usługa Licencja – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługa dostępu do funkcjonalności Oprogramowania zainstalowanego na serwerach Usługobiorcy lub Usługodawcy.
4 Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci internet w modelu Licencja. Oprogramowanie może działać na serwerach i urządzeniach Usługodawcy lub na właściwie skonfigurowanych i o odpowiednich parametrach- serwerach Usługobiorcy. Dostęp do oprogramowania jest realizowany przez protokół HTTPS. Do korzystania z oprogramowania wymagane jest złożenie zamówienia, akceptacja niniejszego regulaminu, opłacenie usługi (całości kwoty) oraz posiadanie loginu i hasła przez Usługobiorcę (nadawanego przez Usługodawcę po zaksięgowaniu wpłaty).
5 Serwis Internetowy – Oprogramowanie Usługodawcy działające pod adresem domeny Usługobiorcy lub Usługodawcy i umożliwiające Usługobiorcy dostęp do Usługi  Licencja.
6 System zamówień serwisu internetowego - część Serwisu Internetowego umożliwiająca Usługobiorcy składanie zamówień na oprogramowanie.
7 Formularz Zamówienia – formularz zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiający złożenie zamówienia przez Usługobiorcę.
8 Konto – wyodrębniona część Serwisu Internetowego, w którym znajdują się zapisane dane Usługobiorcy (podane przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym), do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła.
9 Użytkownik - Usługobiorca lub osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z przydzielonego przez Usługodawcę Oprogramowania.
10 Login - identyfikator Usługobiorcy lub użytkownika Usługobiorcy. Login jest ciągiem znaków przypisanych Użytkownikowi Oprogramowania. Do Loginu przypisane są prawa, jakie ma dany użytkownik w systemie. W systemie może występować unikalnie tylko jeden login o danej nazwie. Usługobiorca może posiadać wiele różnych loginów do jednego oprogramowania.
11 Hasło - utajniony ciąg znaków, umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w oprogramowaniu. Posiadanie hasła jest niezbędne do zalogowania i działania Usługobiorcy w oprogramowaniu. Usługobiorca nie powinien ujawniać hasła osobom trzecim, oraz powinien stosować silne, unikalne hasła. W zakresie jednego oprogramowania hasła powinny być unikalne.
12 Serwery - urządzenia, na których zainstalowane jest oprogramowanie Usługodawcy.
13 Przeglądarka - oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Usługobiorcy, służące do wyświetlania stron internetowych niezbędne do użytkowania oprogramowania Licencja. Wersje przeglądarek umożliwiające prawidłowe działanie Oprogramowania Usługodawcy: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera - do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
14 Strona www- strona internetowa oparta na oprogramowaniu Usługodawcy, którą Usługobiorca może modyfikować za pomocą własnych materiałów graficznych i tekstowych na własne potrzeby.
15 Opłaty - opłaty uiszczana przez Usługobiorcę z tytułu uzyskania licencji na korzystanie z zamówionego oprogramowania, zgodnie ze stawkami podanymi na stronie internetowej Usługodawcy.
16. Minimalne wymagania serwera na dzień 10.04.2020:
a) zainstalowany IonCube Loader,
b) PHP 7.3 lub wyższe,
c) MySQL 5.6 lub wyższe.


§3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1 W celu realizacji usługi Usługobiorca:
a) zamawia usługę telefonicznie, mailowo lub przez stronę www (formularz zamówienia) podając dane niezbędne do założenia usługi i wystawiania dokumentów księgowych (nazwa Usługobiorcy, adres Usługobiorcy, NIP, imię i nazwisko osoby mogącej reprezentować Usługobiorcę oraz jej telefon i adres mailowy),
b) akceptuje niniejszy regulamin,
c) dokonuje pierwszej opłaty określonej w zamówieniu.
2 Pierwsza opłata jest uiszczana za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych przelewy24.pl bezpośrednio ze strony zamówienia lub na podstawie danych do przelewu w mailu wygenerowanym do Usługobiorcy po złożeniu zamówienia.
3 Kolejne opłaty są uiszczane na podstawie faktur proforma wystawianych:
a) druga wpłata- po udostępnieniu linka do wersji testowej strony ,
b) trzecia wpłata - 10 dni roboczych po udostępnieniu linka do wersji testowej strony.
Na wpłatę drugą i trzecią Usługodawca wystawi faktury proforma, które po ich opłaceniu - w ciągu 5 dni roboczych zostaną przekształcone w faktury VAT. W przypadku zmian wartości  opłat w trakcie wykonywania usługi Usługobiorcę obowiązują opłaty podane na stronie www w dniu złożenia zamówienia.


§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1 Usługodawca zobowiązuje się w ramach udzielenia licencji do wykonania na zamówienie Usługobiorcy oprogramowania składającego się ze Strony oraz CMS-a (dalej: Program), a także świadczenie usług dodatkowych zgodnie z dalszymi postanowieniami regulaminu:
a) udzielenie licencji do Programu,
b) zainstalowanie Programu na serwerze wskazanym przez Usługobiorcę,
c) jednorazowe zdalne szkolenie z obsługi Programu pracowników Usługobiorcy.
2 Usługa  jest realizowana (aktywowana) na rzecz Usługobiorcy po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę oraz uiszczeniu pierwszej opłaty.

3 W celu skorzystania z usług oprogramowania Usługobiorca:
a) winien dysponować urządzeniem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Android, Linux lub równoważnym,
b) winien dysponować dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu Internetowego o przepustowości co najmniej 1024 kb/s,
c) winien dysponować poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji nie niższej niż sugerowana przez Usługodawcę,
d) winien przekierować rekordy domeny na adres IP wskazany na stronie internetowej Usługodawcy lub wysłany mailem w potwierdzeniu zaksięgowania pierwszej wpłaty abonentowej, o ile Usługa powinna działać w domenie Usługobiorcy lub przesłać niezbędne dane do wgrania oprogramowania na serwer Usługobiorcy. Serwer Usługobiorcy musi spełniać określone wymogi określone w §2 p. 16.
3 Usługa Licencja nie obejmuje utrzymania oprogramowania na serwerach Usługodawcy .

4 Zamówienia Usługobiorcy na Usługę są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
5 Zamówienia na Usługę, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane i mogą zostać anulowane przez Usługodawcę. Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie mailem na podany przez niego adres e-mail.
6 Zamówienia na Usługę realizowane są wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.
7 Czas realizacji zamówienia Usługobiorcy jest możliwie jak najkrótszy. We wszystkich przypadkach jest zależny od daty zaksięgowania na koncie Usługodawcy uiszczonej przez Usługobiorcę Opłaty pierwszej wpłaty w pełnej wysokości. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia (aktywacji Usługi) może ulec wydłużeniu. Usługobiorca może nie wyrazić na to zgody i w takim wypadku ma prawo zrezygnować z zamówienia.
8 W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia zamówienie jest anulowane.
9 Stawki opłat podane na stronie WWW Usługodawcy do składania zamówień wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (prezentowane jako cena netto+VAT). Stawki opłat w podsumowaniu zamówienia zawierają ceny brutto.
10 Po wpłynięciu opłaty abonentowej w ciągu 5 dni roboczych generowana i wysyłana jest na adres Usługobiorcy faktura VAT. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie zamówienia, a na życzenie Usługobiorcy – może być wysyłana pocztą tradycyjną (na podany w zamówieniu przez Usługobiorcę adres lub inny wskazany w korespondencji mailowej).
11 Usługodawca zobowiązuje się do zainstalowania na własnym serwerze pierwszej wersji Oprogramowania, posiadającej podstawowe funkcjonalności, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pierwszej i przesłania materiałów do strony www w wersji elektronicznej w zależności od tego zdarzenia, które nastąpiło później.
12 Po zainstalowaniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca umożliwi Usługobiorcy przeprowadzanie testów działania Oprogramowania i w miarę możliwości technicznych oraz bez zbędnej zwłoki wdroży zgłoszone przez niego zmiany, o ile zmiany nie będą wykraczać poza dopuszczalną ilość podstron, do których wykonania zobowiązał się Usługodawca oraz wybrany przez Usługobiorcę szablon strony www. Maksymalny okres testowy trwać będzie 2 (dwa) tygodnie od dnia umożliwienia Usługobiorcy dostępu do Oprogramowania. Usługobiorca po otrzymaniu dostępu testowego ureguluje w ciągu 14 dni opłatę drugą na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę.
13 W terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia okresu testowego (w uzasadnionym przypadku termin ten ulegnie przedłużeniu na jednostronne żądanie Usługodawcy) Usługodawca usunie wszelkie błędy i nieprawidłowości uniemożliwiające korzystanie przez Usługobiorcę z Oprogramowania w sposób określony w specyfikacji (załącznik nr 1) oraz zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę szablonem strony www.
14 Po usunięciu błędów i nieprawidłowości Usługodawca zainstaluje Oprogramowanie na serwerze wskazanym przez Usługobiorcę. Warunkiem instalacji Oprogramowania na serwerze Usługobiorcy jest przekazanie przez Usługobiorcę Usługodawcy danych logowania do wskazanego serwera o właściwych parametrach podanych w paragrafie 2 p.16 oraz zapłacenie przez Usługobiorcę trzeciej wpłaty, przy czym decydująca będzie data zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
15 W przypadku świadczenia usługi na serwerach Usługodawcy niezbędne jest przekierowanie odpowiednich rekordów domeny Usługobiorcy na adres IP Usługodawcy. Szczegółowa instrukcja dotycząca konfiguracji przekierowania odpowiednich rekordów domeny Usługobiorcy na adres IP Usługodawcy wysyłana jest mailem po zaksięgowaniu trzeciej wpłaty.
16 Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Usługobiorcy zapłaconej z góry płatności w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi przez Usługobiorcę.
17 W przypadku braku wpłaty 2 lub trzeciej w ciągu 60 dni od daty wystawienia niezapłaconej proformy Usługa Licencja ulega automatycznie rozwiązaniu, a Usługodawca kasuje zawartości bazy danych i pliki Usługobiorcy z serwera.
18 W razie rozwiązania Usługi w trybie wskazanym w ustępie poprzedzającym Usługobiorca nie ma prawa posługiwać się zaprezentowanymi mu wersjami Oprogramowania w żaden sposób, a posiadane kopie będzie zobowiązany bezzwłocznie zniszczyć/usunąć z nośników danych.

19 Zmiany  Opłat są ogłaszane na stronie www Usługodawcy poprzez publikację aktualnego Cennika Opłat. Zmiana Opłat nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Usługobiorcę przed opublikowaniem zmienionego cennika.
20 Usługobiorca zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Nadto Usługobiorca zobowiązuje się do braku podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu Internetowego.
21 Usługodawca ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi w przypadku kiedy Usługobiorca narusza regulamin, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu Oprogramowania, dokonuje czynności niezgodnych z prawem, działa na szkodę Usługodawcy, podał nieprawdziwe dane firmowe, używa usługi do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem i/lub niezgodnych z prawem, w tym dostarcza treści bezprawne. Za okres blokady Usługobiorcy nie przysługuje zwrot środków.
22 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w realizacji Usługi wywołanych siła wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym Usługobiorcy.
23 Odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z nienależytym wykonywaniem Usługi może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie Usługobiorcy. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy powstała w związku z niniejszą usługą ogranicza się do 1/10 kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę  do dnia wystąpienia szkody. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
24 Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa będzie spełniała wszystkie oczekiwania Usługobiorcy. W interesie Usługobiorcy leży zapoznanie się z funkcjonalnościami Oprogramowania przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
25. W ramach opłat wymienionych w cenniku Usługodawca zobowiązuje się do wykonania oprogramowania i wprowadzenia materiałów dostarczonych w wersji elektronicznej do strony głównej i 5 podstron, pozostałe materiały wprowadza samodzielnie Usługobiorca lub Usługodawca za dodatkową opłatą.


§5 WARUNKI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1 Rozpoczęcie świadczenia usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą aktywacji usługi przez Usługodawcę, co nastąpi w ciągu 10 dni od zaksięgowaniu przez Usługodawcę wpłaty uiszczonej przez Usługobiorcę w należnej wysokości.
2 Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje z chwilą zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
a) złożenia przez Usługobiorcę wypowiedzenia usługi za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy,
b) braku wpłaty w ciągu 60 dni od wystawienia proformy za kolejną wpłatę.
3 Usługodawca zastrzega sobie również możliwość ograniczenia/pozbawienia Usługobiorcy prawa do korzystania z usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie usługi, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w przypadku braku akceptacji aktualizacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych wymaganych przez system prawny, w tym rozporządzenia RODO; po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upłynięciu 7-dniowego terminu na zastosowanie się do wezwania Usługodawcy. W przypadku zastosowania przez Usługodawcą powyższych środków, uiszczone przez Usługobiorcę Opłaty nie podlegają zwrotowi.

§6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1 Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, a także związane z rozliczeniami, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-maila na adres: reklamacje@graff.pl
2 Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania Usługi SaaS winna zawierać:
a) dane kontaktowe Usługobiorcy,
b) precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi,
c) termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
3 Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę e-mailem wysłanym na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
5 Reklamacje nie będą mogły zostać uwzględnione w przypadku, gdy:
a) zgłaszający reklamację nie uiścił Opłat w pełnej wysokości i/lub nie posiada prawa do korzystania z Usługi Licencja,
b) nieprawidłowość wykonywania Usługi Licencja została wywołana awarią systemu operacyjnego, innego oprogramowania trzeciego lub samego sprzętu komputerowego (komputer, serwer, sieć komputerowa), na jakim Usługa Licencja jest świadczona,
c) usługa Licencja jest realizowana przez Usługobiorcę na sprzęcie niespełniającym minimalnych wymagań systemowych lub nieposiadającym parametrów technicznych umożliwiających poprawną pracę, w tym co do ilości przetwarzanych danych,
d) reklamacja jest wynikiem zainfekowania komputera lub sieci komputerowej Usługobiorcy przez wirusy, trojany lub oprogramowanie szpiegowskie,
e) przyczyną reklamacji są problemy Usługobiorcy z użytkowanym łączem internetowym (jego awariami, zbyt niskimi parametrami łącza lub jego niestabilnością. W szczególności dotyczy to łącz telefonii komórkowych, radiowych lub satelitarnych),
f) przyczyną reklamacji jest utrata danych po rozwiązaniu usługi Licencja, również w związku z brakiem kolejnych wpłat, co do których Usługobiorca się zobowiązał, a których w wymaganym przez regulamin terminie nie uiścił,
g) przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę hasła i/lub loginu do Konta,
h) przyczyną reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne) nieuprawnionym osobom trzecim,
i) reklamacja dotyczy niewłaściwego działania serwera lub wynika z niewłaściwych parametrów na serwerze Usługodawcy,
j) Usługobiorca nie zapewnił właściwej konfiguracji rekordów domeny Usługobiorcy na adres IP Usługodawcy,
k) Usługobiorca nie zapewnił ciągłości działania domeny,
l) Usługobiorca nie przesłał w wersji elektronicznej materiałów do wykonania strony.


§7 KLAUZULA POUFNOŚCI
1 Usługodawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.
2 Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z niniejszą Umową, uzyskane w trakcie negocjacji warunków niniejszej Umowy oraz w trakcie ich realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Usługodawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, a także wszelkich działań Usługobiorcy niepodanych do informacji publicznej, podmiotów z którymi Usługobiorca współpracuje lub współpracował, które zostaną przekazane Usługodawcy, lub w których posiadanie wejdzie Usługodawca w sposób bezpośredni lub pośredni (Informacje Poufne).
3 Usługodawca nie może ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4 Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych, które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji, których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz, które stanowią informacje powszechnie znane.
5 Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Usługodawcę przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz przez okres 5 lat po jej wygaśnięciu lub/i rozwiązaniu lub/i wypowiedzeniu.

§8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
1 Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Usługobiorcy oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Oprogramowania o ile strona jest hostowana u Usługodawcy. W momencie przeniesienia oprogramowania na serwer zewnętrzny o bezpieczeństwo danych powinien zadbać nowy Usługodawca.
2 Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych wprowadzonych przez Usługobiorcę podczas zamawiania usługi osobom trzecim.
3 Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Oprogramowania przez Usługobiorcę lub na zlecenie Usługobiorcy.
4 W trakcie korzystania z Usługi, w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies wpłynie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§9 DANE OSOBOWE
1 W momencie akceptacji Regulaminu i rozpoczęcia korzystania z Usługi, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Usługobiorca zapewnia, że zgoda ta obejmuje także wszystkich Użytkowników Usługobiorcy.
2 Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 poz. 1204 ze zm.).
3 Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do wzajemnej współpracy, aktywacji, rozpoczęcia świadczenia, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi i działania Aplikacji, analiz marketingowych, a także dokonania rozliczeń z Usługobiorcą.
4 Usługobiorca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, przeniesienia oraz żądania ich usunięcia.
5 Usługodawca ma prawo zamieszczać linki i screeny do strony www Usługobiorcy na swojej stronie internetowej oraz w swoim portfolio w celach promocyjnych.


§10 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
1 Treści udostępniane w Serwisie Internetowym oraz Oprogramowaniu, użyte w nim znaki towarowe, nazwy firm, logotypy, zdjęcia, multimedia oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2 Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. W szczególności zabronione jest, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu Internetowego oraz Oprogramowania.
3. Z chwilą zapłacenia przez Usługobiorcę całości wynagrodzenia należnego Usługodawcy,  Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji wyłącznie do korzystania z Programu w części CMS przez Usługobiorcę i jego pracowników zgodnie z następnymi postanowieniami. Zakres licencji zostaje wskazany następująco:
a) Licencja upoważniająca do używania Programu zgodnie z ustępem poprzedzającym przez sieć Internet,
b) Licencja niewyłączna,
c) Licencja niezbywalna,
d) Licencja nieograniczona terytorialnie (cały Świat),
e) Licencja nieograniczona w czasie,
f) Licencja nieograniczona do określonej liczby stanowisk komputerowych,
g) Licencja bez możliwości udzielania sublicencji w jakimkolwiek zakresie.
4. Usługobiorca nie jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych do Programu (brak uprawnienia do wprowadzania zmian w kodzie źródłowym Programu), jednakże jest uprawniony do:
a) wprowadzania zmian polegających na dodawaniu nowych funkcjonalności,
b) ingerowania w kod arkuszy styli CSS,
c) ingerowania w kod interfejsów HTML.
5. Dla ochrony praw Usługodawca zastosowanie znajduje w szczególności art. 75 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności informacje, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt c, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
6. Usługobiorca akceptuje fakt, że Program zabezpieczony zostanie oprogramowaniem szyfrującym jego kod źródłowy i nie wysuwa z tego tytułu żadnych roszczeń.

§11 WADY ORAZ AKTUALIZACJE

1. Na potrzeby następnych postanowień Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
a) Wady – przez Wady rozumieć należy wszelkie błędy i nieprawidłowości uniemożliwiające korzystanie przez
Usługobiorcę z Programu
b) Aktualizacje – przez Aktualizacje rozumieć należy wszelkie zmiany w Programie lub Projekcie niebędące Wadami.
2. W okresie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zainstalowania wersji testowej,
Usługodawca zobowiązuje się do usuwania ujawnionych przez Usługobiorcę Wad Programu w terminie, w którym ich usunięcie będzie możliwe zważywszy na charakter i skomplikowanie Wady oraz na posiadane przez Usługodawcę zasoby kadrowe, jednak każdorazowo bez zbędnej zwłoki.
3. Z tytułu usuwania Wad zgodnie z p. § 7, p. 2 Usługodawcy nie będzie należeć się dodatkowe wynagrodzenie.
4. W przypadku braku otrzymania danych do instalacji Programu na serwerze Usługodawcy w ciągu 6 miesięcy Usługodawca zastrzega sobie możliwość odpłatnego usuwania błędów, aktualizacji wersji oprogramowania czy instalacji na serwerze Usługobiorcy.

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1 Usługodawca podejmuje wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usługi pod względem technicznym, formalnym i prawnym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
2 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Usługobiorcy.
3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z oprogramowania przez Użytkownika/Usługobiorcę.
4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w prowadzeniu przedsiębiorstwa Usługobiorcy, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem oprogramowania.
5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Usługobiorcę osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
6 Usługodawca nie gwarantuje dostępu do Usługi w każdym momencie.
7 Usługodawca może na swoich stronach internetowych zamieszczać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca zajmuje stanowisko co do treści tam umieszczonych lub ponosi za nie odpowiedzialność.
8 Usługobiorca jest uprawniony do posługiwania się w odpowiednim zakresie wszelkimi materiałami (w szczególności grafiki, zdjęcia, znaki towarowe), które przekaże Usługodawcy w celu włączenia ich do Usługi (oraz w celu ich późniejszego rozpowszechniania) i ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu potencjalnego naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i wszelkich innych.
9 Usługodawca zobowiązuje się do wykonania Oprogramowania z najwyższą starannością, jednakże Strony wyłączają jakąkolwiek jego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewłaściwego działania Oprogramowania lub niektórych jego funkcji, w tym z tytułu błędów mających charakter incydentalny jak i trwały. Wyłączenie dotyczy szkody rzeczywiście doznanej przez Usługobiorcę oraz podmioty trzecie jak również utraconych korzyści (lucrum cessans).
10 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania ujawnione po wykonaniu, jeżeli wynikło ono z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak zmiana środowiska oprogramowania, zmiana wersji przeglądarek internetowych itp.


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego
Regulaminu strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.